זכויות עובדים זרים בסיעוד

זכויות עובדים זרים בסיעוד – קשישים ונכים סיעודיים במדינת ישראל המקבלים היתר מן המדינה להעסיק עובד זר הופכים בעל כורחם למעסיקים כשכל חובות ההעסקה על פי החוק מוטלות על כתפיהם.

זכויות עובדים זרים כוללות תשלומים החלים בעקבות תנאים סוציאליים להם זכאי העובד, ביטוח בריאות פרטי, הסכם עבודה בכתב ומגורים הולמים לעובד.

תנאי השכר של עו”ז זהים לתנאי השכר של כל העובדים במשק! 
במאמר הבא נסקור את כל התשלומים החלים על פי החוק על מעסיקי עובדים זרים בסיעוד :

 • שכר מינימום – העובד הזר זכאי לשכר שהוא לא פחות משכר המינימום הקבוע בחוק, נכון ל-01/12/2017 –  5,300 ₪  ברוטו, השכר ליום מבוסס על תעריף לשעה של  28.49 ₪ בסיכום חודשי של 186 שעות – כלומר משרה מלאה (משרת הסיעוד נחשבת למשרת אמון לפי פסיקת בג”ץ, משמעות הגדרה זו היא שהעובד נוכח 24 שעות בבית מעסיקו/מטופלו אך העבודה בפועל והתשלום עבורה הינה כמשרה מלאה).
 • ניכויים מהשכר – משכר הברוטו הנ”ל רשאי מעסיק עובד זר בסיעוד לנכות תשלומים עבור מגורים והוצאות נוספות.  הסכום המותר בניכוי הוא לפי תקנות ובלבד שלא יעלה על 25% משכר העובד (לא ניתן לקזז אוטומטית 25% אלא בדיוק לפי התקנות). לדוגמה, אם עובד בשכר מינימום, הסכום המקסימלי לקיזוז הינו 1,325 ₪ (25% מ – 5,300 ₪).

 • זכויות עובדים זרים בסיעוד – זכויות סוציאליות – עובדים זרים בישראל זכאים על פי החוק לתנאים סוציאליים בדיוק כמו עובדים ישראלים. עובד זר בסיעוד המועסק במסגרת חוק הסיעוד בחלק מהשעות ע”י חברת סיעוד יקבל את שכרו ואת התנאים הסוציאליים משני מעסיקיו (חברת הסיעוד והמעסיק הפרטי) בהתאם לאחוזי המשרה של כל מעסיק.

 • יום מנוחה שבועי –  עובד זר סיעודי המתגורר בבית המעסיק זכאי ליום מנוחה שבועי של 25 שעות ברצף לפי בחירתו (יום שישי, שבת או ראשון). במקרה והעובד מועסק ביום המנוחה השבועית שלו הוא זכאי לשכר בשיעור של 150% משכרו הרגיל.

 • חופשה שנתית – העובד הזר זכאי למספר ימי חופשה שנתית בתשלום בהתאם לוותק שצבר במקום עבודתו. במהלך החופשה העובד זכאי לתשלום בגובה השכר הרגיל שלו.

 • הבראה – הזכאות לדמי הבראה משתכללת רק לאחר עבודה רציפה של שנה שלמה אצל אותו מעסיק. שווי תעריף יום ההבראה נכון להיום (דצמבר 2017) הוא 378 ₪ (נתון לשינויים).

 • חגים – עובד זר, כמו עובד ישראלי זכאי ל-9 ימי חג בשנה. הנוהל מחייב  לקבוע עם חתימת חוזה ההעסקה רשימה של 9 ימי חג , ואלו יהיו מחייבים כל זמן עבודתו אצל מעסיק.

 • פנסיה – העובד הזר בישראל זכאי להפרשות לפנסיה. מדי חודש על המעסיק להפריש מכספו ערך של 6.5% משכר העובד ברוטו (נכון לינואר 2017, עם זאת, ייתכנו שינויים החל מינואר 2018) ועוד 6% לפיצויים. את הכסף יש להפריש לקרן שאינה פנסיונית או לחשבון בנק ייעודי.

 • מחלה – הנוהל מחייב לבטח את העובד הזר בביטוח רפואי, העובד זכאי ל- 18 ימי מחלה בשנה עד לתקרה של 90 ימי זכאות צבורים, ימי המחלה משולמים כנגד אישור מחלה רשמי, חישוב תשלום ימי המחלה הוא כדלקמן – בעבור היום הראשון לא משלמים, בעבור היום השני והיום השלישי 50% מהשכר היומי הרגיל והחל מהיום הרביעי ועד לתקרה של 90 ימים צבורים העובד מקבל 100% שכר יומי רגיל.

 • סיום יחסי עבודה ביוזמת העובד –דהיינו התפטרות-  החוק מחייב את העובד להודיע בכתב למעסיקו על התפטרותו וזאת לאחר שהעובד נתן התראה מראש למעסיק על ההתפטרות לפי חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות. עובד זר המתפטר זכאי לכספי הפיצויים שהופרשו לו לגמל.

 • ביוזמת המעסיק – דהיינו פיטורין – המעסיק מחויב לערוך שימוע לעובד בטרם הפיטורין ורק לאחר מכן ניתן לפטר בכתב ובשפה שהעובד מבין. חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות מחייב את המעסיק לתת לעובד התראה מראש על הפיטורין, זמן ההתראה משתנה לפי ותק העובד כשהמקסימום של הודעה מוקדמת הוא חודש ימים מלא. עובד זר אשר פוטר זכאי לפיצויי פיטורין על פי החוק.